Datum Tip Rada Kandidat, zvanje Naziv Teme Fakultet/Akademija Mentor Akcije
08.09.2017 Završni magistarski rad Jasmin Sefer, dipl. ing. prehr. tehnologije Procjena mikrobiološkog i senzorskog kvaliteta vlašićkog sira sa područja v... više
Procjena mikrobiološkog i senzorskog kvaliteta vlašićkog sira sa područja vlašićke regije
TEHNOLOŠKI FAKULTET Dr. sc. Milica Vilušić, vanredni profesor, za užu naučnu oblast „Prehramben... više
Dr. sc. Milica Vilušić, vanredni profesor, za užu naučnu oblast „Prehrambena tehnologija“, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
06.09.2017 Završni magistarski rad Adis Šušnjar Profesionalni položaj novinara u Bosni i Hercegovini FILOZOFSKI FAKULTET Dr.sc. Enes Osmančević, vanredi profesor izabran na užu naučnu oblast „Komu... više
Dr.sc. Enes Osmančević, vanredi profesor izabran na užu naučnu oblast „Komunikologija“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
Pregled
04.09.2017 Završni magistarski rad Sanela Okanović, dipl. edukator-rehabilitator Samostalnost u životnim vještinama djece i mladih u institucionalnom smješt... više
Samostalnost u životnim vještinama djece i mladih u institucionalnom smještaju
EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI FAKULTET Dr. sc. Edina Šarić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Motorički pore... više
Dr. sc. Edina Šarić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Motorički poremećaji i hronične bolesti“ (ekvivalent novoj užoj naučnoj oblasti „Specijalna edukacija i rehabilitacija“), Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
01.09.2017 Završni magistarski rad Kenan Spahić, dipl. edukator-rehabilitator Profesionalna orijentacija učenika s invaliditetom EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI FAKULTET Dr. sc. Edina Šarić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Motorički pore... više
Dr. sc. Edina Šarić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Motorički poremećaji i hronične bolesti“ (ekvivalent novoj užoj naučnoj oblasti „Specijalna edukacija i rehabilitacija“), Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
31.08.2017 Završni magistarski rad Samir Begtić Položaj plemstva u bosanskom društvu od 1395. do 1435. godine FILOZOFSKI FAKULTET Dr. sc. Midhat Spahić, vanredni profesor izavran za užu naučnu oblast „Sred... više
Dr. sc. Midhat Spahić, vanredni profesor izavran za užu naučnu oblast „Srednji vijek“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
Pregled
31.08.2017 Završni magistarski rad Diana Ristivojević Schwäbischer Dialekt und seine Besonderheiten im Vergleich mit der deutsche... više
Schwäbischer Dialekt und seine Besonderheiten im Vergleich mit der deutschen Standardsprache”(Švapski dijalekt i njegove osobenosti u usporedbi sa njemačkim standardnim jezikom)
FILOZOFSKI FAKULTET Dr.sc. Azra Bešić, docent izabrana na užu naučnu oblast „Savremeni njemački... više
Dr.sc. Azra Bešić, docent izabrana na užu naučnu oblast „Savremeni njemački jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
Pregled
30.08.2017 Završni magistarski rad Aldin Brajić, bachelor ekonomije Izgradnja modela upravljanja kvalitetom zdravstvenih usluga u Javnim ustano... više
Izgradnja modela upravljanja kvalitetom zdravstvenih usluga u Javnim ustanovama primarne zdravstvene zaštite
EKONOMSKI FAKULTET Dr.sc. Samira Fazlić, docent, mentor/član uža naučna oblast „ Kvantitativn... više
Dr.sc. Samira Fazlić, docent, mentor/član uža naučna oblast „ Kvantitativna ekonomija”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;
Pregled
29.08.2017 Završni magistarski rad Melisa Okanović, bachelor ekonomije Efekti koncentracije i konkurentnosti na bankarski sistem Bosne i Hercegovi... više
Efekti koncentracije i konkurentnosti na bankarski sistem Bosne i Hercegovine
EKONOMSKI FAKULTET Dr. sc. Emira Kozarević, vanredni profesor, – mentor/član, za užu naučnu ob... više
Dr. sc. Emira Kozarević, vanredni profesor, – mentor/član, za užu naučnu oblast „Finansije i finansijska politika ”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;
Pregled
29.08.2017 Završni magistarski rad Admir Džambić Primjena nastavnih sredstava i pomagala u nastavi tehničke kulture i inform... više
Primjena nastavnih sredstava i pomagala u nastavi tehničke kulture i informatike
FILOZOFSKI FAKULTET Dr. sc. Muhamed Omerović, vanredni profesor izabran na užu naučnu oblast ''... više
Dr. sc. Muhamed Omerović, vanredni profesor izabran na užu naučnu oblast ''Pedagogija'' na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
Pregled
29.08.2017 Završni magistarski rad Ramiz Mahmutović Diskriminacija osoba sa invaliditetom pri zapošljavanju na području Tuzlans... više
Diskriminacija osoba sa invaliditetom pri zapošljavanju na području Tuzlanskog kantona
FILOZOFSKI FAKULTET Dr sc. Zlatana Delić, vanredni profesor za užu naučnu oblast "Sociologija" ... više
Dr sc. Zlatana Delić, vanredni profesor za užu naučnu oblast "Sociologija" na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
Pregled