Datum Tip Rada Kandidat, zvanje Naziv Teme Fakultet/Akademija Mentor Akcije
15.01.2021 Doktorska disertacija Begić dr. Edin Odnos CRP-a, aktivnosti faktora hemostaze i sistolne funkcije lijeve komore... više
Odnos CRP-a, aktivnosti faktora hemostaze i sistolne funkcije lijeve komore nakon primarne perkutane koronarne intervencije
MEDICINSKI FAKULTET dr. sci. Slobodan Obradović, redovni profesor na nastavnom predmetu „Intern... više
dr. sci. Slobodan Obradović, redovni profesor na nastavnom predmetu „Interna medicina“ na Vojnomedicinskoj akademiji Državnog Univerziteta odbrane u Beogradu
Pregled
13.01.2021 Doktorska disertacija Rijad Joldić MA Položaj egzekutive u sistemu vlasti Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske... više
Položaj egzekutive u sistemu vlasti Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Republike Srbije
PRAVNI FAKULTET dr. sci. Amir Karić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Državno i među... više
dr. sci. Amir Karić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Državno i međunarodno javno pravo“, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
Pregled
11.01.2021 Doktorska disertacija mr. sci. Sulejmanović dr Maja Povezanost tireoidnih antitijela i sniženih vrijednosti vitamina D u autoim... više
Povezanost tireoidnih antitijela i sniženih vrijednosti vitamina D u autoimunom hipotireoidizmu
MEDICINSKI FAKULTET dr.sci. Amela Begić, vanredni profesor za naučnu oblast „Radiologija ... više
dr.sci. Amela Begić, vanredni profesor za naučnu oblast „Radiologija i Nuklearna medicina“ Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Pregled
23.12.2020 Doktorska disertacija Ervina Halilović, MA Nasljednopravni položaj žene u rimskom pravu i pravu u Bosni i Hercegovini ... više
Nasljednopravni položaj žene u rimskom pravu i pravu u Bosni i Hercegovini za vrijeme Austro-Ugarske uprave
PRAVNI FAKULTET Dr. sci. Edin Mutapčić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Komparativn... više
Dr. sci. Edin Mutapčić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Komparativna pravna historija i komparativno pravo“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
21.12.2020 Završni magistarski rad Mensur Zukić, profesor biologije DIVERZITET I EKOLOGIJA BILJNIH VRSTA STAROG GRADA SREBRENIKA PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET Dr.sc. Jasmina Kamberović, docent, Uža naučna oblast: Ekologija biljaka i ... više
Dr.sc. Jasmina Kamberović, docent, Uža naučna oblast: Ekologija biljaka i životinja Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
Pregled
18.12.2020 Doktorska disertacija Vildana Hadžić, MA Fenotipizacija i genotipizacija izolata Escherichia coli koje produciraju β... više
Fenotipizacija i genotipizacija izolata Escherichia coli koje produciraju β – laktamaze proširenog spektra iz mesa i mesnih proizvoda
PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET Dr. sci. Anesa Jerković-Mujkić, redovni profesor za užu naučnu oblast “Mikr... više
Dr. sci. Anesa Jerković-Mujkić, redovni profesor za užu naučnu oblast “Mikrobiologija i biologija ćelije” Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Pregled
18.12.2020 Doktorska disertacija mr. sci. Fahrudin Salihović Ispitivanje uvjeta izdvajanja prirodnih organskih materija iz vode procesom... više
Ispitivanje uvjeta izdvajanja prirodnih organskih materija iz vode procesom adsorpcije
TEHNOLOŠKI FAKULTET Dr.sci. Zoran Iličković, redovni profesor za užu naučnu oblast „Hemijska t... više
Dr.sci. Zoran Iličković, redovni profesor za užu naučnu oblast „Hemijska tehnologija“ Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
18.12.2020 Završni magistarski rad Hidajeta Ljevaković, bachelor primijenjene matematike KONSTRUKCIJA GLOBALNOG RJEŠENJA ZA JEDNODIMENZIONALNI SINGULARNO-PERTURBACI... više
KONSTRUKCIJA GLOBALNOG RJEŠENJA ZA JEDNODIMENZIONALNI SINGULARNO-PERTURBACIONI RUBNI PROBLEM
PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET Dr.sc. Samir Karasuljić, docent, za užu naučnu oblast „Teorijska matematika... više
Dr.sc. Samir Karasuljić, docent, za užu naučnu oblast „Teorijska matematika“, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
10.12.2020 Završni magistarski rad Elisabeth Zovko, bachelor inženjer hemijskog inženjerstva i tehnologije Uticaj vrste elektrolita i naknadne obrade prevlaka cinka na korozionu sta... više
Uticaj vrste elektrolita i naknadne obrade prevlaka cinka na korozionu stabilnost
TEHNOLOŠKI FAKULTET dr.sci. Sead Ćatić, redovni profesor uža naučna oblast „Fizikalna hemija i ... više
dr.sci. Sead Ćatić, redovni profesor uža naučna oblast „Fizikalna hemija i elektrohemija“ Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzl
Pregled
04.12.2020 Doktorska disertacija mr. sci. Sabina Šehić Prisustvo deficita automatizacije kod djece sa disleksijom EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI FAKULTET dr. sci. Zamir Mrkonjić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Logopedija... više
dr. sci. Zamir Mrkonjić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Logopedija“, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerzitet u Tuzli
Pregled