Datum Tip Rada Kandidat, zvanje Naziv Teme Fakultet/Akademija Mentor Akcije
28.09.2018 Doktorska disertacija mr. sc. Mensur Halilović Transformacija morfoloških karakteristika, sastava tijela i bazičnih motori... više
Transformacija morfoloških karakteristika, sastava tijela i bazičnih motoričkih sposobnosti učenika osnovne škole kao efekti primjene kinezioloških aktivnosti različitog ekstenziteta
FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT Dr.sc. Zehrudin Jašarević, vanredni profesor za užu naučnu oblast ... više
Dr.sc. Zehrudin Jašarević, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Transformacioni procesi“ na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
Pregled
21.09.2018 Doktorska disertacija mr. Mijo Ćurić Efekti programa intenzivnog treninga tehnike alpskog skijanja na neke antro... više
Efekti programa intenzivnog treninga tehnike alpskog skijanja na neke antropološke dimenzije studenata
FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT Dr.sc. Edin Mujanović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Bazične i pr... više
Dr.sc. Edin Mujanović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Bazične i primijenjene kineziološke discipline“ na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
Pregled
14.09.2018 Završni magistarski rad Azra Mešić Komunikacijski aspekti online oglašavanja u Bosni i Hercegovini FILOZOFSKI FAKULTET Dr.sc. Enes Osmančević, vanredni profesor, izabran na užu naučnu oblast „Ko... više
Dr.sc. Enes Osmančević, vanredni profesor, izabran na užu naučnu oblast „Komunikologija“ na Filozofskom fakultetu Univerzita u Tuzli
Pregled
07.09.2018 Doktorska disertacija Ivana Ćosić Mulahasanović, MA Razlike u nivou tjelesne aktivnosti, sastava tijela i prehrambenih navika s... više
Razlike u nivou tjelesne aktivnosti, sastava tijela i prehrambenih navika studenata Univerziteta u Tuzli
FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT Dr.sc. Amra Nožinović Mujanović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Ba... više
Dr.sc. Amra Nožinović Mujanović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Bazične i primijenjene kineziološke discipline“ na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
Pregled
05.09.2018 Završni magistarski rad Ajša Mevkić Primjena profesionalnih standarda i etičkih načela u izvještavanju o suđenj... više
Primjena profesionalnih standarda i etičkih načela u izvještavanju o suđenjima za ratne zločine: (Ne)zaštićeni svjedoci/žrtve
FILOZOFSKI FAKULTET Dr.sc. Vedada Baraković, vanredni profesor, izabrana na užu naučnu oblast „... više
Dr.sc. Vedada Baraković, vanredni profesor, izabrana na užu naučnu oblast „Masovni mediji“ na Filozofskom fakultetu Univerzitat u Tuzli
Pregled
03.09.2018 Doktorska disertacija mr.ph. Maida Šljivić Husejnović Probabilistička procjena rizika po zdravlje ljudi usljed izloženosti teškim... više
Probabilistička procjena rizika po zdravlje ljudi usljed izloženosti teškim metalima
FARMACEUTSKI FAKULTET Dr sc. Biljana Antonijević, redovni profesor za užu naučnu oblast „Toksikol... više
Dr sc. Biljana Antonijević, redovni profesor za užu naučnu oblast „Toksikološka hemija“ Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu
Pregled
29.08.2018 Doktorska disertacija mr.sc. Nermin Salkanović Utjecaj kvaliteta ishrane i prehrambenih navika na morfološke mjere i sasta... više
Utjecaj kvaliteta ishrane i prehrambenih navika na morfološke mjere i sastav tijela djece koja treniraju borilačke sportove i djece nesportista
FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT Dr.sc Džemal Huremović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Bazične i ... više
Dr.sc Džemal Huremović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Bazične i primijenjene kineziološke discipline“ na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
Pregled
29.08.2018 Završni magistarski rad Anel Ibeljić, bachelor prava Presude Evropskog suda za ljudska prava i izborni sistem Bosne i Hercegovin... više
Presude Evropskog suda za ljudska prava i izborni sistem Bosne i Hercegovine
PRAVNI FAKULTET Dr sc. Zlatan Begić, vanredni profesor, Uža naučna oblast „Državno i međuna... više
Dr sc. Zlatan Begić, vanredni profesor, Uža naučna oblast „Državno i međunarodno javno pravo“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
29.08.2018 Završni magistarski rad Edina Handžić, dipl.ing. sanitarnog zdravstva Prisustvo teških metala u tlu urbanih područja općine Lukavac i Kalesija i ... više
Prisustvo teških metala u tlu urbanih područja općine Lukavac i Kalesija i mogući uticaj na pojavu malignih oboljenja stanovništva
MEDICINSKI FAKULTET dr.sc.Sanja Brekalo-Lazarević, docent Medicinski fakultet Univerziteta u Tu... više
dr.sc.Sanja Brekalo-Lazarević, docent Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
27.08.2018 Doktorska disertacija mr.ph. Samra Hasanbašić Istraživanje intrinzičnih i ekstrinzičnih utjecaja na amiloidnu fibrilaciju... više
Istraživanje intrinzičnih i ekstrinzičnih utjecaja na amiloidnu fibrilaciju; studija na modelu stefina B
FARMACEUTSKI FAKULTET Dr sc. Eva Žerovnik, redovni profesor za užu naučnu oblast „Biokemija“, Međ... više
Dr sc. Eva Žerovnik, redovni profesor za užu naučnu oblast „Biokemija“, Međunarodna postdiplomska škola „Jožef Štefan“, Ljubljana
Pregled