Datum Tip Rada Kandidat, zvanje Naziv Teme Fakultet/Akademija Mentor Akcije
06.04.2017 Magistarski rad Minela Ramić, dipl. defektolog oligofrenolog Socijalni uzroci pojave mobinga među uposlenicima osnovnih škola Republike ... više
Socijalni uzroci pojave mobinga među uposlenicima osnovnih škola Republike Srpske
EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI FAKULTET Dr.sc. Hariz Šarić, vanredni profesor, uža naučna oblast "Posebna područja ... više
Dr.sc. Hariz Šarić, vanredni profesor, uža naučna oblast "Posebna područja socijalnog rada", Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
07.02.2017 Magistarski rad Meliha Džindo, dipl.inž.geologije Geološke karakteristike krečnjaka planiranih za odsumporavanje u termoelekt... više
Geološke karakteristike krečnjaka planiranih za odsumporavanje u termoelektranama
RUDARSKO GEOLOŠKO GRAĐEVINSKI FAKULTET Dr.sc. Izudin Đulović, vanredni profesor, uža naučna oblast 'Geologija', R... više
Dr.sc. Izudin Đulović, vanredni profesor, uža naučna oblast 'Geologija', RGGF Univerziteta u Tuzli
Pregled
03.02.2017 Završni magistarski rad Mario Zovko, bach. oec. Utjecaj personalizacije temeljene na bazama podataka na poslovni uspjeh pre... više
Utjecaj personalizacije temeljene na bazama podataka na poslovni uspjeh preduzeća
EKONOMSKI FAKULTET Dr. sc. Edin Osmanbegović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Digital... više
Dr. sc. Edin Osmanbegović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Digitalna ekonomija“ Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
Pregled
31.01.2017 Završni magistarski rad Nenad Džanić, profesor hemije Dizajniranje sinteze supstituiranih indola PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET Dr.sc. Snježana Marić, vanredni profesor, mentor i član Uža naučna oblast ... više
Dr.sc. Snježana Marić, vanredni profesor, mentor i član Uža naučna oblast „Organska hemija“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
30.01.2017 Magistarski rad Enisa Selimović, bachelor prava Kolizione norme za određivanje visine izdržavanja djeteta u pravu Bosne i H... više
Kolizione norme za određivanje visine izdržavanja djeteta u pravu Bosne i Hercegovine i Evropske unije
PRAVNI FAKULTET Dr.sc. Jasmina Alihodžić, docent, mentor i član, uža naučna oblast „Građans... više
Dr.sc. Jasmina Alihodžić, docent, mentor i član, uža naučna oblast „Građansko - pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
30.01.2017 Završni magistarski rad Mirnes Petinić dipl.ing.zaštite okoline Specifičnosti implementacije nitratne direktive u Bosni i Hercegovini TEHNOLOŠKI FAKULTET Dr.sc. Franc Andrejaš, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Inženjerstvo... više
Dr.sc. Franc Andrejaš, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Inženjerstvo zaštite okoline“, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
27.01.2017 Završni magistarski rad Elvedin Ibišević, bachelor ing. el. Modernizacija EMP sa kliznokolutnim asinhronim motorima kod tračnih transp... više
Modernizacija EMP sa kliznokolutnim asinhronim motorima kod tračnih transportera
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE Dr sc. Mensur Kasumović, doc., Uža naučna oblast Elektrotehnika i sistemi k... više
Dr sc. Mensur Kasumović, doc., Uža naučna oblast Elektrotehnika i sistemi konverzije energije Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
Pregled
27.01.2017 Završni magistarski rad Edvina Ibradžić, bachelor geografije Frekvencija mikronukleusa u eritrocitima Babuške (Carassius gibelio) iz je... više
Frekvencija mikronukleusa u eritrocitima Babuške (Carassius gibelio) iz jezera Hazna i Vidara
PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET Dr.sc. Amela Hercegovac, docent, Uža naučna oblast „Genetika, biologija će... više
Dr.sc. Amela Hercegovac, docent, Uža naučna oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
26.01.2017 Završni magistarski rad Alma Hamzić Socijalna struktura polaznika mektebske nastave Medžlisa Islamske zajednice... više
Socijalna struktura polaznika mektebske nastave Medžlisa Islamske zajednice Janja školske 2014/15. godine
FILOZOFSKI FAKULTET Dr.sc. Adib Đozić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Sociologi... više
Dr.sc. Adib Đozić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Sociologija“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
Pregled
26.01.2017 Magistarski rad Senad Kapetanović, dipl. oec. Upravljanje troškovima primjenom metode obračuna troškova po narudžbi u fun... više
Upravljanje troškovima primjenom metode obračuna troškova po narudžbi u funkciji konkurentnosti preduzeća
EKONOMSKI FAKULTET Dr. sc. Reuf Kapić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Računovodstvo“ ... više
Dr. sc. Reuf Kapić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Računovodstvo“ Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
Pregled