Datum Tip Rada Kandidat, zvanje Naziv Teme Fakultet/Akademija Mentor Akcije
23.02.2018 Doktorska disertacija mr. sc. Jasmina Kabil Uticaj logopedskog tretmana na karakteristike glasa u pacijenata sa benigni... više
Uticaj logopedskog tretmana na karakteristike glasa u pacijenata sa benignim lezijama glasnica
EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI FAKULTET Dr.sc. Fuad Brkić, redovni profesor za nastavni predmet „Otorinolaringologi... više
Dr.sc. Fuad Brkić, redovni profesor za nastavni predmet „Otorinolaringologija“, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
23.02.2018 Završni magistarski rad Azra Kurtagić, bachelor ing. prehr. tehnologije Uticaj procesnih uslova injekciong presovanja termoplastičnog materijala n... više
Uticaj procesnih uslova injekciong presovanja termoplastičnog materijala na kvalitet odljevka
TEHNOLOŠKI FAKULTET dr.sc. Sabina Begić, vanredni prof., uža naučna oblast „Hemijska tehnologij... više
dr.sc. Sabina Begić, vanredni prof., uža naučna oblast „Hemijska tehnologija“, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
22.02.2018 Magistarski rad Aldin Čergić, bachelor inžinjer sigurnosti i pomoći Komparativna analiza postojećeg sistema sigurnosti u odnosu na principe ak... više
Komparativna analiza postojećeg sistema sigurnosti u odnosu na principe aktivnog sistema upravljanja rizicima na primjeru RK Vijenac d.o.o Lukavac
RUDARSKO GEOLOŠKO GRAĐEVINSKI FAKULTET Dr.sc. Rijad Šišić, vanredni profesor, uža naučna oblast 'Geookolinski inže... više
Dr.sc. Rijad Šišić, vanredni profesor, uža naučna oblast 'Geookolinski inženjering', RGGF Univerziteta u Tuzli
Pregled
20.02.2018 Magistarski rad Dejan Milenković, dipl. oec. Organizacijski i upravljački aspekti primjene koncepta management by result... više
Organizacijski i upravljački aspekti primjene koncepta management by results (MBR) u javnom sektoru
EKONOMSKI FAKULTET Dr.sc. Sabina Đonlagić Alibegović, mentor/član, uža naučna oblast „Menadžme... više
Dr.sc. Sabina Đonlagić Alibegović, mentor/član, uža naučna oblast „Menadžment i upravljanje”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
19.02.2018 Završni magistarski rad Sandra Ibrić, bachelor ing elektrotehnike Sandra Ibrić, bachelor ing elektrotehnike, javno će braniti završni magist... više
Sandra Ibrić, bachelor ing elektrotehnike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Vremensko-frekventna analiza i klasifikacija EEG signala korištenjem Hilbert Huang-ove transformacije
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE Dr. sc. Aljo Mujčić, red. prof., Uža naučna oblast Telekomunikacije Fakulte... više
Dr. sc. Aljo Mujčić, red. prof., Uža naučna oblast Telekomunikacije Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
Pregled
16.02.2018 Doktorska disertacija mr. sc. Sanjin Džajić Utvrđivanje razlika u motoričkim dostignućima iz sportskih igara i definisa... više
Utvrđivanje razlika u motoričkim dostignućima iz sportskih igara i definisanje normi ocjenjivanja u osnovnoj i srednjoj školi
FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT dr.sc. Alen Kapidžić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Sportske igre... više
dr.sc. Alen Kapidžić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Sportske igre“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
Pregled
16.02.2018 Završni magistarski rad Meliha Džaferović, diplomirani pravnik Prestanak braka u Bosni i Hercegovini i pravu Evropske unije PRAVNI FAKULTET Dr sc. Boris Krešić, docent, Uža naučna oblast Građansko– pravna, Pravni fa... više
Dr sc. Boris Krešić, docent, Uža naučna oblast Građansko– pravna, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
15.02.2018 Doktorska disertacija mr. sc. Arijana Salkić Teorijski i metodološki problem evaluacije kreditne sposobnosti preduzeća EKONOMSKI FAKULTET dr.sc. Sead Omerhodžić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Finansije i ... više
dr.sc. Sead Omerhodžić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Finansije i finansijska politika“, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
15.02.2018 Završni magistarski rad Nermina Musić Upotreba frazeoloških izraza u jezičkodidaktičke svrhe–Analiza u udžbenicim... više
Upotreba frazeoloških izraza u jezičkodidaktičke svrhe–Analiza u udžbenicima njemačkog jezik za srednje škole (Gebrauch der phraseologischen Ausdrücke zum sprachdidaktischen Zweck–Eine Analyse in DaF-Lehrwerken für Mittelschulen)
FILOZOFSKI FAKULTET Dr sc. Meliha Hrustić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Savremeni nje... više
Dr sc. Meliha Hrustić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Savremeni njemački jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
Pregled
13.02.2018 Završni magistarski rad Dino Šakanović Industrija Tuzle u vremenu tranzicije (1988.-2008.) FILOZOFSKI FAKULTET dr. sc. Adnan Jahić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Savrem... više
dr. sc. Adnan Jahić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Savremeno doba“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
Pregled