Datum Tip Rada Kandidat, zvanje Naziv Teme Fakultet/Akademija Mentor Akcije
22.11.2018 Doktorska disertacija Hrnčić dr Nermin Uticaj riziko faktora na neonatalni skrining sluha u Kantonalnoj bolnici Ze... više
Uticaj riziko faktora na neonatalni skrining sluha u Kantonalnoj bolnici Zenica
MEDICINSKI FAKULTET Dr. sc. Esma Idrizbegović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Audiolog... više
Dr. sc. Esma Idrizbegović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Audiologija”, Karolinska University Hospital u Švedskoj
Pregled
19.11.2018 Doktorska disertacija mr.sc. Admir Jahić Trofazni dinamički estimator stanja za urbanu distributivnu mrežu FAKULTET ELEKTROTEHNIKE Dr. sc. Tatjana Konjić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Elektroene... više
Dr. sc. Tatjana Konjić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Elektroenergetske mreže i sistemi“ Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
Pregled
14.11.2018 Doktorska disertacija mr.sc. Mirela Ćebić Upravljanje promjenama organizacione strukture u funkciji motivacije zaposl... više
Upravljanje promjenama organizacione strukture u funkciji motivacije zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine
EKONOMSKI FAKULTET Dr sc. Bahrija Umihanić, redovni profesor za užu naučnu oblast “Menadžment ... više
Dr sc. Bahrija Umihanić, redovni profesor za užu naučnu oblast “Menadžment i upravljanje” Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
26.10.2018 Magistarski rad Alma Ahmetović, diplomirani pravnik Normativno-certifikacijska nadležnost notara u određenim pravnim poslovima ... više
Normativno-certifikacijska nadležnost notara u određenim pravnim poslovima u Bosni i Hercegovini
PRAVNI FAKULTET Dr sc. Enes Bikić, redovni profesor , Uža naučna oblast „Građansko-pravna“,... više
Dr sc. Enes Bikić, redovni profesor , Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Zenici
Pregled
26.10.2018 Završni magistarski rad Julija Ćilimković, dipl. pravnik Pravni i institucionalni aspekti neovisnosti regulatornih tijela u Bosni i ... više
Pravni i institucionalni aspekti neovisnosti regulatornih tijela u Bosni i Hercegovini
PRAVNI FAKULTET Dr sc. Faruk Sinanović, vanredni profesor, Uža naučna oblast „Upravno-pravn... više
Dr sc. Faruk Sinanović, vanredni profesor, Uža naučna oblast „Upravno-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
19.10.2018 Doktorska disertacija mr.sc. Đulaga Hadžić Identifikacija višestrukih zapisa u procesu čišćenja podataka za data minin... više
Identifikacija višestrukih zapisa u procesu čišćenja podataka za data mining
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE dr. sc. Nermin Sarajlić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Računarst... više
dr. sc. Nermin Sarajlić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Računarstvo i informatika“ Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
Pregled
19.10.2018 Doktorska disertacija mr.sc. Senija Šehanović Uticaj korporativnog komuniciranja na imidž građevinskih preduzeća u BiH FILOZOFSKI FAKULTET dr. sc. Damir Kukić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Komunikologija“... više
dr. sc. Damir Kukić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Komunikologija“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Pregled
19.10.2018 Doktorska disertacija mr. Mahir Muharemović Međunarodni investicijski ugovori i ljudska prava: analiza primjene temeljn... više
Međunarodni investicijski ugovori i ljudska prava: analiza primjene temeljnih ljudskih prava u okvirima međunarodnih investicijskih ugovora
PRAVNI FAKULTET dr. sc. Sakib Softić, redovni profesor za oblast „Međunarodno pravo“ (ekv.... više
dr. sc. Sakib Softić, redovni profesor za oblast „Međunarodno pravo“ (ekv. užoj naučnoj oblasti „Državno i međunarodno javno pravo“, na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu
Pregled
19.10.2018 Završni magistarski rad Samra Mumić, bachelor - inžinjer mašinstva Energijska efikasnost i mogućnosti primjene adaptivnog zagrijavanja kompres... više
Energijska efikasnost i mogućnosti primjene adaptivnog zagrijavanja kompresibilnog fluida
MAŠINSKI FAKULTET Dr.sc. Fikret Alić, vanredni profesor, Uža naučna oblast „Toplotna i fluidn... više
Dr.sc. Fikret Alić, vanredni profesor, Uža naučna oblast „Toplotna i fluidna tehnika“ , Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
19.10.2018 Završni magistarski rad Miran Pašić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta Razlike u kinematičkim parametrima između prvog i drugog servisa u tenisu k... više
Razlike u kinematičkim parametrima između prvog i drugog servisa u tenisu kod elitnih igrača Njemačke lige
FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT Dr.sc. Tarik Huremović, docent za užu naučnu oblast „Teoretsko-metodičke os... više
Dr.sc. Tarik Huremović, docent za užu naučnu oblast „Teoretsko-metodičke osnove sporta“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
Pregled