Datum Tip Rada Kandidat, zvanje Naziv Teme Fakultet/Akademija Mentor Akcije
07.12.2017 Završni magistarski rad Kristijan Glavaš Socioekonomske dimenzije i faktori održivog razvoja općine Tešanj u periodu... više
Socioekonomske dimenzije i faktori održivog razvoja općine Tešanj u periodu 1995 - 2016
FILOZOFSKI FAKULTET dr. sc. Zlatan Delić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Socio... više
dr. sc. Zlatan Delić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Sociologija“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
Pregled
07.12.2017 Završni magistarski rad Lejla Tursunović Zloupotreba interneta u kulturi komuniciranja Bosne i Hercegovine FILOZOFSKI FAKULTET dr. sc. Enes Osmančević, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Ko... više
dr. sc. Enes Osmančević, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Komunikologija“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
Pregled
06.12.2017 Završni magistarski rad Zineta Čohadarević Ekološki odgoj i obrazovanje u sistemu nastavnog plana i programa osnovnih... više
Ekološki odgoj i obrazovanje u sistemu nastavnog plana i programa osnovnih škola
FILOZOFSKI FAKULTET dr.sc. Muhamed Omerović, vanredni profesor izabran užu naučnu oblast „Pri... više
dr.sc. Muhamed Omerović, vanredni profesor izabran užu naučnu oblast „Primijenjene naučne pedagoške discipline“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
Pregled
24.11.2017 Završni magistarski rad Maja Iveljić, diplomirani pravnik Kazna dugotrajnog zatvora – komparativna analiza PRAVNI FAKULTET Dr sc. Dževad Mahmutović, docent, Uža naučna oblast Krivično – pravna Pravn... više
Dr sc. Dževad Mahmutović, docent, Uža naučna oblast Krivično – pravna Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
23.11.2017 Završni magistarski rad Seid Zrnanović, dipl. oec. Sistem osiguranja depozita u funkciji stabilnosti bankarskog sektora EKONOMSKI FAKULTET Dr.sc. Emira Kozarević, vanredni profesor, uža naučna oblast „Finansije i f... više
Dr.sc. Emira Kozarević, vanredni profesor, uža naučna oblast „Finansije i finansijska politika“, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
22.11.2017 Završni magistarski rad Sanela Hodžić, dipl. oec. Planiranje u funkciji reduciranja rizika investicijskih projekata EKONOMSKI FAKULTET Dr.sc. Bahrija Umihanić, redovni profesor, uža naučna oblast „Menadžment i ... više
Dr.sc. Bahrija Umihanić, redovni profesor, uža naučna oblast „Menadžment i upravljanje”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
21.11.2017 Završni magistarski rad Damir Karahodža, dipl. oec. Uticaj primjene Balanced Scorecard koncepta na uspješnost poslovanja osigur... više
Uticaj primjene Balanced Scorecard koncepta na uspješnost poslovanja osiguravajućih društava u Bosni i Hercegovini
EKONOMSKI FAKULTET Dr.sc. Adisa Delić, vanredni profesor, uža naučna oblast „Menadžment i upra... više
Dr.sc. Adisa Delić, vanredni profesor, uža naučna oblast „Menadžment i upravljanje”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
20.11.2017 Završni magistarski rad Dario Babović, bachelor poslovne ekonomije Utjecaj spola na preferirani stil liderstva u softverskim kompanijama Bosne... više
Utjecaj spola na preferirani stil liderstva u softverskim kompanijama Bosne i Hercegovine
EKONOMSKI FAKULTET Dr.sc. Adisa Delić, vanredni profesor, uža naučna oblast „Menadžment i upra... više
Dr.sc. Adisa Delić, vanredni profesor, uža naučna oblast „Menadžment i upravljanje”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
17.11.2017 Završni magistarski rad Bernisa Aljukić Mental disorders and women's experience in patriarchal system as portrayed ... više
Mental disorders and women's experience in patriarchal system as portrayed in The Yellow Wallpaper (1892) by Charlotte Perkins Gillman, The Bell Jar (1963) by Sylvia Plath, and Girl, Interrupted (1993) by Susanna Kaysen“/„Mentalni poremećaji i iskustvo žena u patrijarhalnom sistemu na primjeru djela Žuta tapeta (1892) Charlotte Perkins Gillman, Stakleno zvono (1963) Sylvie Plath i Neprilagođena (1993) Susanne Kaysen“
FILOZOFSKI FAKULTET dr.sc. Selma Veseljević Jerković, docent izabrana na užu naučnu oblast „Eng... više
dr.sc. Selma Veseljević Jerković, docent izabrana na užu naučnu oblast „Engleska i američka književnost“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
Pregled
17.11.2017 Završni magistarski rad Merisa Maslić Odnos percepcije roditeljskog ponašanja i interpersonalne orijentacije adol... više
Odnos percepcije roditeljskog ponašanja i interpersonalne orijentacije adolescenata
FILOZOFSKI FAKULTET dr. sc. Almira Isić, docent izabrana za užu naučnu oblast „Psihologija“ na ... više
dr. sc. Almira Isić, docent izabrana za užu naučnu oblast „Psihologija“ na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici
Pregled