Datum Tip Rada Kandidat, zvanje Naziv Teme Fakultet/Akademija Mentor Akcije
03.07.2018 Završni magistarski rad Emir Imamović, bachelor ing. prehr.tehn. Izolacija, karakterizacija i antioksidativni kapacitet proteina i bioaktiv... više
Izolacija, karakterizacija i antioksidativni kapacitet proteina i bioaktivnih peptida sirovog kozijeg mlijeka
TEHNOLOŠKI FAKULTET dr. sc. Aida Smajlović, vanredni profesor, uža naučna oblast „Biohemija“,... više
dr. sc. Aida Smajlović, vanredni profesor, uža naučna oblast „Biohemija“, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
22.06.2018 Doktorska disertacija Fidahić dr Mahir Procjena djelotvornosti i sigurnosti celekoksiba u liječenju reumatskog art... više
Procjena djelotvornosti i sigurnosti celekoksiba u liječenju reumatskog artritisa
MEDICINSKI FAKULTET Dr. sc. Livia Puljak, vanredni profesor za nastavni predmet „Histologija“ ... više
Dr. sc. Livia Puljak, vanredni profesor za nastavni predmet „Histologija“ Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
Pregled
19.06.2018 Završni magistarski rad Amer Mećević, bachelor tjelesnog odgoja i sporta Uticaj reaktivne snage i dinamičke ravnoteže na manifestaciju sposobnosti b... više
Uticaj reaktivne snage i dinamičke ravnoteže na manifestaciju sposobnosti brze promjene pravca kretanja-planirane agilnosti
FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT Dr.sc. Fuad Babajić, docent za užu naučnu oblast „Transformacioni procesi“,... više
Dr.sc. Fuad Babajić, docent za užu naučnu oblast „Transformacioni procesi“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
Pregled
18.06.2018 Doktorska disertacija mr.sc. Lejla Pirić Uticaj univerzalnog neonatalnog slušnog skrining programa na strategiju raz... više
Uticaj univerzalnog neonatalnog slušnog skrining programa na strategiju razvoja rane intervencije u rehabilitaciji
EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI FAKULTET Dr.sc. Fuad Brkić, redovni profesor za nastavni predmet „Otorinolaringologi... više
Dr.sc. Fuad Brkić, redovni profesor za nastavni predmet „Otorinolaringologija“, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
14.06.2018 Završni magistarski rad Emina Suljkanović-Djedović, dipl. socijalni pedagog Prevencija rizičnih ponašanja djece osnovnoškolskog uzrasta EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI FAKULTET Dr. sc. Lejla Kuralić-Ćišić, docent izabrana za užu naučnu oblast „Poremeća... više
Dr. sc. Lejla Kuralić-Ćišić, docent izabrana za užu naučnu oblast „Poremećaji ponašanja“, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerziteta u Tuzli
Pregled
07.06.2018 Završni magistarski rad Adnan Malkić, profesor tjelesnog odgoja i sporta Razlike u morfološkom i posturalnom statusu između učenika različitog spola... više
Razlike u morfološkom i posturalnom statusu između učenika različitog spola od šestog do devetog razreda
FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT Dr.sc. Dževad Džibrić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Teoretsko-me... više
Dr.sc. Dževad Džibrić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Teoretsko-metodičke osnove sporta“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
Pregled
05.06.2018 Završni magistarski rad Ermin Beganović, dipl. ing. el. Energetska efikasnost tehničkih procesa podrške u industrijskim malim i sre... više
Energetska efikasnost tehničkih procesa podrške u industrijskim malim i srednjim preduzećima
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE Dr. sc. Mirza Kušljugić, red. prof., Uža naučna oblast Elektroenergetske mr... više
Dr. sc. Mirza Kušljugić, red. prof., Uža naučna oblast Elektroenergetske mreže i sistemi Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
Pregled
28.05.2018 Završni magistarski rad Mersad Ibrahimović, bachelor inženjer hemijske tehnologije Fizikalno hemijska svojstva i metode karakterizacije kompozitnih materijala TEHNOLOŠKI FAKULTET dr.sc. Amra Odobašić, redovni profesor uža naučna oblast „Fizikalna hemija ... više
dr.sc. Amra Odobašić, redovni profesor uža naučna oblast „Fizikalna hemija i elektrohemija“ Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
24.05.2018 Doktorska disertacija mr.sc. Džemo Borovina Osiguranje kvaliteta telekomunikacijskih usluga za aplikacije u pametnim d... više
Osiguranje kvaliteta telekomunikacijskih usluga za aplikacije u pametnim distributivnim elektroenergetskim mrežama
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE Dr. sc. Nermin Suljanović, redovni profesor za užu naučnu oblast Komunikac... više
Dr. sc. Nermin Suljanović, redovni profesor za užu naučnu oblast Komunikacije (ekv. Telekomunikacije), Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
Pregled
18.05.2018 Doktorska disertacija Šestić dr Sabina Ispitivanje zastupljenosti rezistentnih sojeva Gram negativnih bakterija ko... više
Ispitivanje zastupljenosti rezistentnih sojeva Gram negativnih bakterija koji produkuju beta-laktamaze proširenog spektra djelovanja kao rezultat upotrebe antibiotika
MEDICINSKI FAKULTET Dr.sc. Šukrija Zvizdić, redovni profesor, za nastavni predmet „Mikrobiologi... više
Dr.sc. Šukrija Zvizdić, redovni profesor, za nastavni predmet „Mikrobiologija“, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Pregled